Az Alapítványi és Magániskolák Egyesületének nyilatkozata

„A közneveléssel összefüggő egyes törvények módosításáról és a nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról szóló 2013. évi CCXXXII. törvény hatályon kívül helyezéséről” szóló törvénytervezet valamint annak összegző módosítása vonatkozásában

Az Alapítványi és Magániskolák Egyesülete (AME) nevében 2019. június 20-án már közzé tettük állásfoglalásunkat a kötelező osztályozás bevezetésével kapcsolatban. Az azóta benyújtott összegző módosítás olyan hivatkozásokkal vár el további jelentős, alapelveikkel ellentétes változásokat az alternatív iskoláktól, amelyek több ponton teljességgel indokolatlanok. A tervezet benyújtója valószínűleg nem ismeri a már engedélyezett, és évek óta használt kerettantervek tartalmát, ezért tájékoztatásul az alábbiakat közöljük:

1. A módosítás szerint az alternatív kerettantervekben „a NAT-ban meghatározott tananyag tartalmakat tanévenként két félévre bontva kell megjeleníteni a kerettantervekben” – miközben az EMMI rendeletben kiadott „hagyományos”, központi kerettanterveiben ugyanezeket kétévenkénti meghatározásban, és még a helyi tantervek szintjén is (amelyet az egyes iskolák készítenek a kerettanterv alapján) csak egy tanéves bontásban kell megadni. Miért van arra szükség, hogy az alternatív iskolákat szigorúbban szabályozzák?

2.  A módosítás az alternatív kerettantervek felülvizsgálatát rendeli el „az iskolák közötti átjárhatóság és a továbbtanulás biztosítása érdekében”, miközben az összes alternatív kerettanterv a NAT figyelembe vételével készült, ennek megfelelően mindegyik biztosította eddig is az átjárhatóságot.

3. A kötelező osztályozás bevezetésének indoklása szerint „A szülő, a tanuló számára egyértelmű visszajelzést az elért teljesítményről az osztályzatok, érdemjegyek teremtik meg.” Ahogy az előző közleményünkben is megfogalmaztuk, az alternatív iskolákban a szöveges értékelések részletes leírást tartalmaznak az adott tanuló teljesítményéről. Természetesen jogos igény, hogy a szülő kérésére vagy továbbtanulás esetén minden tanuló az általánosan használt osztályzatokat is megkapja – erre eddig is volt minden alternatív iskolában lehetőség. Eddig is vállalták minden alternatív kerettantervű iskolában, hogy a szülő kérésére bármikor ötfokú skálán osztályozzák tanulóikat. Ezzel együtt az alternatív kerettantervek bevezetése óta még soha nem kérte egyetlen szülő sem gyermeke osztályzását pusztán tájékoztatásul. Az alternatív kerettantervű iskolákba járó tanulók és szüleik eddig is maguk választották ezeket az iskolákat, igényelve és elfogadva azok sajátos pedagógiai működését. Az alternatív iskolák pedagógiájában az értékelés kiemelt szerepű pedagógiai eszköz, a visszajelzés mellett a motiváció, az önreflexió, a diagnosztizálás eszköze, melyet az adott alternatív pedagógiai paradigma sajátosságai határoznak meg.

A tervezetet nem előzte meg szakmai egyeztetés. Mivel szakmailag nincs kellően átgondolva, nem látjuk, hogy elegendő alapot nyújtana egy felelős szakmai szabályozás átgondolására, így arra kérjük a benyújtót, hogy tervezetét vonja vissza, és adjon tájékoztatást arról, mi a valódi indokoltsága az alternatív iskolákat érintő törvénymódosításnak!

2019.07.01. Az Alapítványi és Magániskolák Egyesületének elnöksége